Jeroen Pepers

Leren Dynamiseren van Arbeid

Digitalisering is niet alleen maar leuk. Het verandert organisaties. Voor gemeenten komen daar ook nog eens een heleboel andere veranderingen bij. Dat vraagt om een dynamische organisatie met dynamische medewerkers. Hoe krijg je de organisatie én de mensen in beweging?

Digitalisering is een proces van creatieve destructie. Het verandert werkprocessen, contacten met de wereld buiten de organisatie, de verwachtingen en het gedrag van de cliënt of burger. Daarmee verandert het organisaties. Dat is niet alleen maar goed, leuk, spannend of voor iedereen een verbetering. Het is ook bedreigend, disruptief, eng en voor sommigen een verslechtering.

Spannende tijden
Digitalisering is bovendien niet het enige veranderproces waar de overheid en haar ambtenaren mee te maken hebben. De decentralisatie van rijkstaken, de bezuinigingen door de economische crisis en andere concepten over de rol van de overheid zorgen ervoor dat de taken, de context en de rolopvattingen van gemeenten tot in hun haarvaten veranderen Het zijn spannende tijden.

Dynamische arbeidsrelaties met dynamische professionals
De dynamiek van al deze veranderingen vraagt van organisaties en van medewerkers actief handelen om ervoor te zorgen dat de arbeidsverhouding als wederkerige relatie voor elkaar toegevoegde waarde blijft leveren. Dat vraagt om dynamische arbeidsrelaties met dynamische professionals.

Meer rollen
Medewerkers zullen bijvoorbeeld meer diverse rollen gaan vervullen. Ze gaan tegelijkertijd in diverse teams of in verschillende organisaties functioneren. Ze zullen uiteraard de juiste competenties, kennis en vaardigheden moeten bezitten. Daarbij zullen ze een hoge mate van vakmanschap moeten laten zien en dit niveau van vakmanschap in hun loopbaan op diverse terreinen moeten zien te bereiken. Een vorm van serieel meesterschap.

Loopbaanzelfregie
Medewerkers zullen zich hierdoor beter en vaker bewust moeten zijn van hun positie op de arbeidsmarkt. Door de creatieve destructie van digitalisering zullen diverse functies minder vaak voorkomen of geheel verdwijnen. Er gaan andersoortige functies ontstaan. De organisatie zal zich daarnaast sneller in omvang  gaan up- of downsizen als de context daar om vraagt en ze zal zich meer en meer als netwerkorganisatie gaan ontwikkelen. Loopbaanzelfregie en versterking van je professionaliteit zijn dan ook geen luxe maar een stevige noodzaak voor de medewerker. Je bent zelf als eerste verantwoordelijk voor jouw kracht op de markt van arbeid en het behouden of vergroten van je toegevoegde waarde binnen organisaties. Ook voor organisaties is de urgentie groot om zich te ontwikkelen naar een dynamische organisatie. Je moet als organisatie in staat zijn om snel, accuraat en efficiënt de dienstverlening te bieden die wordt gevraagd.

Transformatie naar het dynamiseren
De omslag voor de arbeidsorganisatie is geen sinecure. Het is een transformatie naar het dynamiseren. Een leerproces dat vraagt om zorgvuldige, gerichte interventies die met leiderschap en bezieling worden ingezet. Als je het echt wilt als gemeentelijke organisatie, dan gaat het lukken. Daar zijn wel stevige, uitdagende stappen voor nodig.

‘Voor organisaties is de urgentie groot om zich te ontwikkelen naar een dynamische organisatie. Je moet als organisatie in staat zijn om snel, accuraat en efficiënt de dienstverlening te bieden die wordt gevraagd’

De sessie
We staan in de sessie stil bij de vraag hoe je als gemeente en als ambtenaren je eigen organisatie kunt dynamiseren. Op welke terreinen kun je met elkaar stappen zetten om beweging in de organisatie en bij de mensen  te krijgen?

Om het inzichtelijk te maken, hebben we de interventies geclusterd rondom een vijftal congruente stappen: Doorlichten, Doorbreken, Doorselecteren, Doorontwikkelen en Doorverbinden. Deze 5D’s versterken elkaar en kennen een stevige mate van wisselwerking. Het zijn stappen waarbij acties van de afdeling HRM worden gevraagd, acties van het management en acties van de medewerker zelf. Een proces waar iedereen een rol heeft en iedereen zal worden betrokken.

Vanwege het overkoepelende thema van de dag, de digitale overheid,  gaan we tijdens de sessie ook in op de vraag hoe de digitale mogelijkheden de organisatie bij deze stappen kunnen helpen.  Het gaat daarbij om het transparant maken van de processen, het ontsluiten van kennis, het benutten van data en het verbinden van netwerken van ambtenaren en stakeholders.

We hebben de sessie interactief vormgegeven met mogelijkheden voor discussie en reflectie op de eigen situatie van de deelnemers.

Jeroen Pepers is werkzaam als directeur van het A+O fonds Gemeenten. Hij heeft een passie voor organisatieontwikkeling, werk, innovatie, verandering en leren. Hij houdt lezingen, geeft  presentaties, adviseert organisaties en publiceert regelmatig artikelen, boeken en blogs over deze passie.

Waar te vinden?

Twitter: https://twitter.com/AenOGemeenten

Grootste kans: De kans om een netwerkorganisatie te worden

Missie: Ik wil dat digitalisering ingezet wordt om de professie van de medewerker te versterken

Misverstand: Dat een digitale overheid automatisch meer wendbaar en meer flexibel is
Morgen doen: Het primaire proces centraal stellen en dat door (digitale) systemen laten ondersteunen. In het primaire proces wordt de toegevoegde waarde van de organisatie geleverd. 
Share this Post!

About the Author : Hans Hoornstra