Samenwerken in het fysieke domein

“De omgevingswet is een veranderopgave die een integrale denk- en werkwijze vraagt met externe partijen, maar zeker ook binnen de eigen organisatie.”

Iedereen die maar enigszins betrokken is bij de implementatie van de omgevingswet kent dit zinnetje.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) moet zorgen dat alle informatie voor het aanvragen voor vergunningen in de fysieke leefomgeving voor iedereen snel inzichtelijk is. Het dwingt alle betrokken partijen tot intensieve samenwerking. Eerst was het nog de verwachting dat het DSO vanzelf gevuld zou worden. Nu dringt bij de betrokken partijen het besef door dat zij zelf de informatie geacht worden aan te leveren, en dat hier afstemming over zal moeten plaatsvinden. De kwaliteit van het omgevingsloket hangt dus af van de kwaliteit van de samenwerking en de samenhang van informatie die door verschillende partijen wordt geleverd. Momenteel zijn de provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en gemeenten hier druk mee doende.

Deze samenwerking beperkt zich niet tot overheden. Initiatiefnemers, iedereen die iets wil in de fysieke leefomgeving, worden geacht in gesprek te gaan met de omgeving in de vorm van een omgevingsdialoog. De omgevingsdialoog is bedoeld om aandacht te besteden aan de wensen en zorgen van de omgeving wanneer het gaat om de ruimtelijke gevolgen van een bouwplan. Gemeenten zijn bezig met het bepalen van de beleidsmatige kaders van de te voeren omgevingsdialoog, hoe zij gaan toezien en in welke mate zij bereid zijn initiatiefnemers te faciliteren.

Een ander fenomeen dat zijn intrede doet, is de omgevingstafel. Initiatiefnemers worden uitgenodigd voor een vooroverleg met alle belanghebbenden. Overheden, externe partijen als het waterschap of de veiligheidsregio, maar ook omwonenden kunnen hierbij uitgenodigd worden. De bedoeling van dit overleg is om te komen tot een integraal advies op basis waarvan het plan kan worden aangepast om zo de formele aanvraag in te kunnen dienen, waarna de gemeente deze binnen acht weken af kan handelen.

Deze nieuwe werkwijze vraagt om een flexibele en wendbare organisatie. De implementatie van de omgevingswet is namelijk al eerder uitgesteld, en ook nu is er nog een kans dat de invoeringsdatum een jaar doorschuift.